Κάτοικοι εσωτερικού

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού είναι 3 μήνες με ημερομηνία έναρξης την.......................... 2018 και ημερομηνία λήξης την..........................20.....

Κάτοικοι εξωτερικού – Ελληνικό Δημόσιο

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού είναι 6 μήνες με ημερομηνία έναρξης την ........................... 2018 και ημερομηνία λήξης την ..........................20.....