Μετά την ανάρτηση των Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων, ακολουθεί η αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων με βάση τις ενστάσεις και τις αιτήσεις διόρθωσης και η έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου με τις Αρχικές Εγγραφές.

Σε περίπτωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής η προθεσμία για τη διόρθωσή της είναι 7 χρόνια (από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης για την έναρξη της λειτουργίας Κτηματολογίου) για τους κατοίκους εσωτερικού, εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι Αρχικές Εγγραφές καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών:

  1. Τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο
  2. Κάποιος, που δεν αναγράφεται ως δικαιούχος στις οριστικές εγγραφές, δεν μπορεί να διεκδικήσει την κυριότητα του ακινήτου, παρά μόνο να αξιώσει χρηματική αποζημίωση (ενοχική αξίωση).