Οι υποβαλλόμενες δηλώσεις, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, ελέγχονται με βάση τις ακόλουθες κατ’ ελάχιστον προϋποθέσεις:

  1. εάν είναι πλήρως συμπληρωμένα τα υποχρεωτικά πεδία σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης
  2. εάν συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά έγγραφα για την τεκμηρίωση του δηλούμενου δικαιώματος

Εφόσον δεν πληρούνται οι παραπάνω κατ’ ελάχιστο προϋποθέσεις, η δήλωση ιδιοκτησίας δεν παραλαμβάνεται.