Σε περίπτωση που ο κληρονόμος  προβαίνει σε δήλωση με αιτία κτήσης κληρονομία, προσκομίζοντας πιστοποιητικά κληρονομίας, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του τίτλου του κληρονομουμένου.

Εάν όμως ελλείπει ο απαιτούμενος τίτλος του κληρονομουμένου, γιατί ο τελευταίος  χρησιδέσποζε στο δηλούμενο ακίνητο, θα πρέπει να προσκομιστούν έγγραφα αποδεικτικά της χρησικτησίας του αποβιώσαντος, αντίστοιχα με αυτά που ζητάμε για την τεκμηρίωση της χρησικτησίας, δηλ Ε9 του κληρονομουμένου στο οποίο αναφέρεται το δηλούμενο ακίνητο και οπωσδήποτε ένα επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο.

Πρόκειται μεν για κληρονομικό δικαίωμα και πρέπει να προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κληρονομίας, επιπρόσθετα όμως πρέπει κατά την υποβολή της δήλωσης να προσκομίζονται και αποδεικτικά της χρησικτησίας που τεκμηριώνουν την επί εικοσαετία νομή, διανοία κυρίου, του θανόντος που χρησιδέσποζε.  Εάν δεν υπάρχει Ε9, γιατί ο κληρονομούμενος απεβίωσε προ της εισαγωγής του Ε9 (1997), οφείλει να προσκομίσει ο κληρονόμος οιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η επί εικοσαετία νομή, διανοία κυρίου, του θανόντος.