Η επιφάνεια του ρυθμισμένου («τακτοποιημένου») βάσει του Ν.3843/2010 ημιυπαιθρίου και άλλου χώρου δεν  προσμετράται στο συνολικό εμδαδόν της διηρημένης ιδιοκτησίας , παρά μόνον στις περιπτώσεις εκείνες ,στις οποίες έχει  επακολουθήσει της ρύθμισης τροποποίηση του συμβολαίου συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών και γίνεται ρητή αναφορά σε συνολικό εμβαδόν (συμπεριλαμβανομένου του εμβαδού του ρυθμισμένου χώρου).