Από την Ελληνικό Κτηματολόγιο εκδόθηκε η ακόλουθη οδηγία:

«Η προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής κατά την υποβολή των δηλώσεων είναι προαιρετική δυνάμει της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 3 εδαφ. γ του ν. 2308/95, όπως ισχύει. Η απουσία των στοιχείων μεταγραφής δεν κωλύει την καταχώριση των δηλούμενων δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο οι δηλούντες προσκομίσουν τα πιστοποιητικά μεταγραφής, αυτά θα παραλαμβάνονται με αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων.»