28 Ιουνίου – 28 Αυγούστου 2024

Η Ανάρτηση είναι μια διαδικασία, η οποία σας δίνει την δυνατότητα να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβάλατε στο πλαίσιο της κτηματογράφησης, να επαληθεύσετε την ορθότητα των στοιχείων των δικαιωμάτων και ακινήτων σας ή να εντοπίσετε σφάλματα και να αιτηθείτε την διόρθωση τους.

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της Ανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς τυχόν σφάλματα που θα εντοπισθούν θα διορθωθούν χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, αποφεύγοντας στο μέλλον άσκοπη ταλαιπωρία και διαδικασίες που κοστίζουν χρόνο και χρήμα.

Ενημερωθείτε για στοιχεία των δικαιωμάτων που σας αφορούν

κάνοντας χρήση των μοναδικών κωδικών ασφαλείας taxisnet και επιλέγοντας τον κατάλληλο συνδυασμό Νομός/ΟΤΑ, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων που σας αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων ώστε να λάβετε (με τη μορφή των αρχείων ΑΚΠ και ΑΚΔ) το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της δήλωσής σας.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με κάποια από τα στοιχεία αυτά, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Η αίτηση διρόθωσης μπορεί να υποβληθεί με τους παρακάτω τρόπους

Σημειώνεται ότι υποβάλεται μία Αίτηση Διόρθωσης ανά κωδικό ιδιοκτησίας με πάγιο τέλος 5€.

Εκτός της Αίτησης Διόρθωσης, εφόσον διαπιστώσετε κάποιο προφανές σφάλμα (πχ κάποιο αναριθμητισμό) μπορείτε να υποβάλετε ατελώς Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος. 

 

Έντυπο αίτησης διόρθωσης/ένστασης

Έντυπο αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος

Επεξήγηση αποσπάσματος

 

Σε ότι αφορά στην υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, αναφέρονται τα εξής:

  • κατά τη διάρκεια της Ανάρτησης, δεν μπορεί να υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη. Αντίθετα, υποβάλλεται Αίτηση Διόρθωσης με απαραίτητη προϋπόθεση την επίδοσή της στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 2 παρ. 9 Ν. 2308/1995), θέτοντας, εν δυνάμει, το Ελληνικό Δημόσιο σε θέση αντιδίκου,
  • μετά το πέρας της Ανάρτησης, μπορεί να υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη αλλά θα τύχει επεξεργασίας μόνο εφόσον επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο,
  • απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη νέων πράξεων αποτελεί η έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ) και η επισύναψη αυτού στον προς μεταγραφή τίτλο. Το κόστος έκδοσής του ανέρχεται στα 5€ και εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση των μοναδικών κωδικών ασφαλείας taxisnet μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 


Συχνές ερωτήσεις